REGULAMIN

REGULAMIN Gościniec Dom Kresowy  Przewięź

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
  i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
  2. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronie www Usługodawcy
  w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
  3. Niniejszy regulamin na służyć do zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
  a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  b. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
  c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,  Kresowa Chata Sp . z.o.o.  Sp.k.  z siedzibą pod adresem Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS  0000836124, NIP 5252819682, nr REGON 385863145
  prowadzący  Gościniec Dom Kresowy Przewięź  16 – 300 Augustów,  Przewięź 5.
  e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
  f. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych ofertowanych przez Gościniec Dom Kresowy Przewięź. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
  g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
  h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.gosciniecdomkresowyprzewiez.pl silnika rezerwacyjnego (Internet Booking Engine),
  i. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Gościniec Dom Kresowy w Przewięź. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.
  2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

 

 1.  Sposób dokonania rezerwacji
 2. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
  2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
  3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
  6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
  a. stronę internetową Ośrodka i silnik rezerwacyjny (Internet Booking Engine) znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy,
  b. wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej Ośrodka i przesłanie go do Ośrodka drogą elektroniczną,
  c. złożenie zamówienia na pobyt w Ośrodku w formie pisemnej drogą elektroniczną (e-mail),
  d. telefoniczne złożenie rezerwacji,
  e. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy”.

 

 1.    Proces rezerwacji
 2. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej przedpłaty bezzwrotnej lub całości kwoty w zależności od wybranej oferty.
  2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
  3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową. Ceny zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia.. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne, spa, sprzęty rekreacyjne, wynajem kortów tenisowych, pobyt zwierząt) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
  4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
  5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
  6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-e powyżej, Ośrodek prześle, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, dokument autoryzacyjny- tzw. potwierdzenie rezerwacji systemowej z nadanym indywidualnym numerem, określający każdorazowo wartość oferty za pobyt, termin pobytu, wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym jako kwota pieniężna.
  7. Zadatek musi wpłacony być w przeciągu 48 h od otrzymania dokumentu autoryzacyjnego na adres email z podanym w tytule numerem rezerwacji.

REZERWACJA I MELDUNEK

1.Podstawą do zameldowania Gościa jest poprawne i czytelne wypełnienie oraz podpisanie karty meldunkowej w recepcji hotelu. Podpisanie Karty Gościa w momencie wmeldowania jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Hotelu oraz zobowiązaniem do przestrzegania go.

2.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3.Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.  Przebywanie w pokoju po godzinie 22:00 osób odwiedzających jest równoznaczne z akceptacją najmującego na odpłatne dokwaterowanie takiej osoby w wysokości 90zł/osoba/doba – zgodnie z cennikiem hotelu.

 

 1.    Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych / ofert specjalnych/ Gościniec Dom Kresowy Przewięź dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka www.gosciniedomkresowyprzewiez.pl  zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Gościniec Dom Kresowy Przewięź.. Ceny dostępne na stronie internetowej Gościńca  podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze śniadaniem (silnik rezerwacyjny) lub za tzw. pakiet pobytowy / oferta specjalna, która zawiera cenę ze śniadaniem, obiadokolacją z dodatkowymi usługami lub bez nich. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty np.: ognisko lub koncert muzyczny. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym do Usługobiorcy.
Cennik usług gastronomicznych i napojów znajduje się w Restauracji.

 

 1. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
 2. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności w określonym terminie jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku bezzwrotnego) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach wybranej oferty cenowej.
  2. Usługobiorca rezerwujący pokój może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy przesłanej w formie elektronicznej.
  3. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym nie później niż 48 h od otrzymania potwierdzenia rezerwacji z indywidualnym numerem rezerwacyjnym.
  4. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
  5. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym.
  6. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego. Jeżeli Usługobiorca życzy sobie fakturę VAT na dane firmowe, winien przesłać wiadomość email nie później niż 24 h od momentu przesłania zadatku na wskazany numer konta, z danymi podmiotu do recepcji obiektu na adres: rezerwacja@domkresowyprzewiez.pl
  7. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Ośrodka (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Ośrodek zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty) poprzez :
  a) obciążenie karty kredytowej lub debetowej w chwili meldunku Gościa (w obecności Gościa), jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty płatniczej.
  b) W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.
  8. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni. Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 7 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi nie później niż 7 dnia od daty rozpoczęcia pobytu.
  9. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy względnie uregulowanie należności za pobyt w Ośrodku we wcześniejszym terminie.
  10. Płatności kartami płatniczymi obsługuje firma e-Service S.A. Akceptowane karty płatnicze:
  Visa, Master Card, Maestro.
 3. Potwierdzenie rezerwacji
 4. a) Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line indywidualnego numeru rezerwacji przesłanego na adres email Usługobiorcy lub w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji, z nadanym indywidualnym numerem rezerwacji od Recepcji Ośrodka, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d poniżej.
  b) Rezerwację uznaje się za GWARANTOWANĄ z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Ośrodku, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu w wybranym terminie, w przeciągu 48 h na wskazany numer konta bankowego Gościniec Dom Kresowy Przewięź. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.
  c) Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
  d) Brak wpłaty bezzwrotnego zadatku w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym, nie później niż 48h od otrzymania potwierdzenia rezerwacji drogą email, uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych, co jest jednoznaczne z anulacją rezerwacji z systemu rezerwacyjnego Ośrodka.
 5.               Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

1. W przypadku anulowania rezerwacji  z zarezerwowanego pobytu na 30 dni  przed  terminem przyjazdu  obiekt – nie naliczy opłaty za cały zarezerwowany  pobyt. Zadatek nie jest zwracany.

 1. Jeżeli rezygnacja nastąpi po upływie przekraczającym 30 dni do daty  przyjazdu – obiekt ma prawo naliczyć całkowity koszt pobytu w 100 % i żądać uregulowania przez Gościa. Dopuszcza się zamiany osób w tym terminie , jak też zamianę terminu pobytu.
 2. Gość jest zobowiązany do zapłaty za cały zarezerwowany pobyt zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, hotel nie zwalnia z opłaty za niewykorzystane doby.

 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej oferty specjalnej lub pakietowej wpłacony zadatek w wysokości 40% kwoty wycenionego pobytu nie jest zwracany.
  5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej oferty bezzwrotnej lub oferty dnia, wpłacony zadatek w wysokości 100% kwoty wycenionego pobytu nie jest zwracany.
  6. W przypadku nie zameldowania się Gościa w dacie rozpoczęcia pobytu zwanym dalej „No Show’’ bez anulowania rezerwacji w formie pisemnej lub nie poinformowania recepcji Obiektu o zmianie daty przybycia, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju/ pokoi na który był nie dojazd czyli No show na dalszą część pobytu po drugiej dobie hotelowej , o ile pobyt jest dłuższy niż jedna doba hotelowa, przyjmując koniec doby hotelowej zgodnie z godzina wymeldowania ( do godz. 11.00). Wpłacony zadatek w wysokości 100% – całkowity koszt pobytu nie jest zwracany.
  Wniosek o anulowanie rezerwacji może być zgłoszony w formie pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną na adres rezerwacja@domkresowyprzewiez.pl
  W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami ( ofert specjalnych, rezerwacje w sezonie wysoki: lipiec , sierpień) Gościniec Dom Kresowy  Przewięź, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji.

 

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
  2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) (“Ustawa o Prawach Konsumenta”).

 

 1.                                 Ochrona danych osobowych
 2. Za pośrednictwem strony internetowej www.gosciniecdomkresowyprzewiez.pl , zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
  4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.
  5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line w Gościniec Dom Kresowy Przewieź. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.
  6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Administratorem danych osobowych jest: Kresowa Chata Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem Zajęcza 15, 00-356 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS  0000836124, NIP 5252819682, nr REGON 385863145. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora (inne cele przetwarzania, okres przetwarzania danych, opis przysługujących Pani/Panu praw) zawiera dokument „Informacja o Ochronie Danych Osobowych dla Klientów Korporacyjnych” lub „informacja o Ochronie Danych Osobowych dla Klientów Indywidualnych”, który znajduje się na stronie Gościniec Dom Kresowy Przewieź  w zakładce KONTAKT. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentami.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
 2. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  a) Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  b) Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
  2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
  3. Reklamacja powinna:
  a) zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy na adres korespondencyjny spółki lub mailowo na adres: rezerwacja@domkresowyprzewiez.pl,
  b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
  c) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.
 3. Dodatkowe ważne informacje
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00
  2. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00 w przypadku grup zorganizowanych,
  3. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00 w przypadku gości indywidualnych.
  4. Sprzątanie dzienne odbywa się każdego dnia, zaczynając od drugiego dnia pobytu od godziny 8.00 do godziny 16.00. Obejmuje : zebranie śmieci, odkurzenie podłogi, starcie kurzu z mebli, poprawienie pościeli na łóżku, wietrzenie pokoju, dołożenie papieru toaletowego, kosmetyków toaletowych, zabranie brudnych ręczników.
  5. Sprzątanie dzienne z wymianą pościeli i ręczników odbywa się po 3 dobie pobytu, zakładając że pobyt obejmuje więcej niż 4–7 noclegów. Powyżej 7 dób hotelowych wymiana pościeli oraz ręczników odbywa się nie częściej niż 1 raz w tygodniu.
  6. Dodatkowe sprzątanie możliwe jest po zgłoszeniu na recepcji obiektu do godziny 12.00, które może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 60 zł ( w przypadku 2 łózek w pokoju) jeżeli w trakcie pobytu nastąpiła już wymiana pościeli.
  7. Sprzątanie dzienne pokoju podczas pobytu ze zwierzęciem, jest możliwe wyłącznie pod nieobecność zwierząt. Informacje taką należy przekazać do recepcji obiektu do godz. 12.00. Po uzyskaniu takiej informacji zostanie wysłana pokojowa. Sprzątanie odbywa się do godziny 16.00.
  8. W przypadku wystąpienia usterek technicznych wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń nastąpi podczas nieobecności gościa , a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. W przypadku usterki, która nie będzie mogła być usunięta z różnych przyczyn niezależnych od Gościńca, ośrodek dołoży wszelkich starań , aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
  9. Zgubienie kluczy skutkuje obciążeniem rachunku gościa kwotą 30 zł doliczoną do rachunku końcowego.
  10. Za każdą godzinę opóźnienia w wymeldowaniu, obiekt naliczy Gościa dodatkową opłatą w wysokości 50 zł/ h/ pokój/ brutto.
  11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 na terenie części hotelowej. Wyjątkiem mogą być imprezy organizowane w Restauracji takie jak: przyjęcia weselne i okolicznościowe, integracje firmowe lub wieczorki muzyczne.
  12. Pobyt zwierząt jest możliwy w Obiekcie przy rezerwacji.
  a) Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 60 zł / doba/ zwierzę/bez dodatkowych świadczeń.
  b) Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie Restauracji.
  c) Zwierzęta należy prowadzać na smyczy oraz w kagańcu na terenie Obiektu.
  d) Należy sprzątać odchody po swoich zwierzętach.
  e) Wszelkie koszty w wyniku zniszczeń przez zwierzęta udomowione należące do gości przebywających na terenie Gościniec Dom Kresowy Przewieęź, pokrywa właściciel/ opiekun zwierzęcia. Obiekt zastrzega sobie prawo do naliczenia osobnej faktury Vat za zniszczenia na poczet usunięcia szkody.
  13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz przepisy Ppoż. w pokojach hotelowych, w Restauracji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych . Obiekt zastrzega sobie prawo do naliczenia kary finansowej w wysokości 200 PLN za nie przestrzeganie regulaminu oraz dodatkowo do naliczenia kosztów profesjonalnej usługi sprzątania pokoju z uciążliwego zapachu dymu tytoniowego lub innej szkody wynikającej z tego tytułu. Kwota kary finansowej zostanie doliczona do rachunku końcowego gościa.
  14. Zabrania się wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych w pokojach hotelowych w Gościniec Dom Kresowy Przewięź.

  15. W przypadku wyrażenia chęci rezerwacji innej usługi niż hotelowa, świadczonej przez Gościniec Dom Kresowy, Usługobiorca prześle stosowną informację na adres email : rezerwacja@domkresowyprzewiez.pl Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą niezwłocznie, przesyłając potwierdzenie rezerwacji terminu oraz godziny realizacji dodatkowych świadczeń i przekaże niezbędne informacje na ich temat.
  16. Obiekt ma prawo do usunięcia gości przebywających na terenie Gościńca, Restauracji, wypowiedzenia najmu pokoju, których zachowanie jest nie zgodne z regulaminem Gościniec Dom Kresowy oraz których zachowanie jest rażące, agresywne, wulgarne i niewłaściwie etycznie do obsługi obiektu lub do innych gości, ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości zwrotu wpłaconego zadatku lub całości kwoty w zależności do warunków wpłaty, uzależnionej od wybranej oferty.
  17. Na terenie Gościniec Dom Kresowy obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognisk oraz grilla, za wyłączeniem miejsca specjalnie do tego przystosowanego, za zgodą dyrektora Obiektu/ recepcji.
  18. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa lub jego rezerwacji na pobyt, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników przebywających na terenie Gościniec Dom Kresowy lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt i lub funkcjonowanie gości lub Gościńca.
  19. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpienie szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. W miejscach ogólnodostępnych (restauracja, taras, wiata, altana itp. miejsca wypoczynku na terenie hotelu) obowiązuje zakaz wnoszenia i konsumpcji artykułów spożywczych i alkoholi zakupionych po za hotelem.

23.Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

24.Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. Zabrania się również wynoszenia po za teren pokoju jego wyposażenia, w tym ręczników hotelowych.

25.Zabrania się wnoszenia dużego sprzętu sportowego oraz rowerów do pokoju. Wszystkie szkody w mieniu hotelu spowodowane wniesionym sprzętem będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele
26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego gościa w pokoju, będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania dyspozycji Ośrodek przechowa te rzeczy przez trzy miesiące od daty wyjazdu gości.
27. Parking :
a) dla gości korzystających z części hotelowej jest bezpłatny
b) jest monitorowany
c) rezerwacja miejsca parkingowego nie jest konieczna.
d) Gościniec Dom Kresowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa,

 

     12. Odpowiedzialność gości

1.Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Gościnca pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2.Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub osób pozostających pod jego opieką, a także odwiedzających go gości.

3.Gość jest zobowiązanym do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu hotelowego oraz pozostałych gości. Personel może odmówić obsłużenia gościa, który zachowuje się niekulturalnie  lub agresywnie, a w szczególności, gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, ubliża lub narzuca się nachalnie innym osobom, a także gdy nie posiada stosownego odzienia.

4.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

5.Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

6.Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

                                                                                   13. Odpowiedzialność Gościńca

1. Gościniec  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

2. Gościniec nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach hotelowych i domkach rodzinnych.

                                                                                 14. Zwrot rzeczy pozostawionych

1.Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym za zgodą gościa mogą zostać odesłane na wskazany przez niego adres, na koszt odbiorcy.

2.W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Ośrodek świadczeniami w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 459), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r., poz. 1030 ze zmianami) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
  4. Data opublikowania regulaminu 01.01.2021 r.

Zarząd Gościniec Dom Kresowy Przewięź.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this